Program celoslovenskej konferencie


4. 10. 2022


09:30 - 10:30   Prezentácia účastníkov

10:30 - 10:45   Slávnostné otvorenie konferencie, ocenenie významných osobností pri príležitosti 30. výročia SAK
Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda Slovenskej asociácie knižníc

10:45 - 11:00   Príhovory hostí
Zástupca MK SR a Mgr. Helena Mlejová, Predsedníčka UKR a predsedníčka SSKK

11:00 - 12:00   Prednáškový blok - Transformácia knižnično-informačných služieb
Knižnica v online priestore
Mgr. Milota Torňošová, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Ako ďalej s poskytovanými službami v knižniciach?
Mgr. Kristína Šteiningerová, Slovenská národná knižnica, Martin

Pomohla nám pandémia? Alebo všetko zlé je na niečo dobré
Mgr. Michaela Mikušková, Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Robot s umelou inteligenciou sprístupňuje písomné dedičstvo
prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

12:00 - 12:30   Prestávka

12:30 - 13:30   Prednáškový blok - príklady úspešných spoluprác
Dobrá prax inšpiruje
Ing. Soňa Jakešová, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Moderná knižnica zvnútra i navonok
Mgr. Iveta Babjaková, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Spoločne na každom kroku
Mgr. art. Roman Večerek, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Osobnosti, knižnice a mobilné aplikácie
Andrea Sivaničová, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

13:30 - 14:30   Obed

14:30 - 15:15   Prednáškový blok - Knižnično-informačné systémy knižníc
Knižnično-informačný systém Dawinci v regionálnych knižniciach Banskobystrického samosprávneho kraja
Mgr. Peter Černek, Oddelenie kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja
Mgr. Lenka Malovcová, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen


Prechod na open-source - praktické skúsenosti s migráciou na KIS KOHA
Ondrej Lipták, Alanata a.s.

Aktuálny prehľad implementovaných knižnično-informačných systémov na Slovensku
Mgr. Jitka Kmeťová, Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

15:15 - 16:00   Prednáškový blok - digitalizácia v celoslovenskom merítku
Možnosti a spôsoby digitalizácie v knižniciach
Alena Kulíková, microform, s.r.o., Bratislava

Inovatívne e-služby pre knižnice a verejnosť
Mgr. Tomáš Fiala, Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Kooperatívna digitalizácia na lokálnej úrovni
Ondrej Látka, Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

16:00 - 16:15   Prestávka

16:15 - 17:00   Prednáškový blok - vzdelávanie knihovníkov: potreba systémovej zmeny
Perspektívy a výzvy vysokoškolského vzdelávania knihovníkov a informačných špecialistov na Slovensku
prof. Jaroslav Šušol, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

Formální versus neformální vzdělávání pracovníků knihoven
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov - trendy a smerovanie
Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica, Martin

17:00 - 18:00   Okrúhly stôl akademických knižníc
Okrúhly stôl k problematike CREPČ a CREUČ
Odbor pre hodnotenie vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR

18:00              Večera

20:00              Neformálne posedenie pri ľudovej muzike


5. 10. 2022


08:30 - 09:15   Prednáškový blok - Legislatíva a jej dopad na činnosť knižníc
Aktivity SAK v oblasti legislatívy
Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030
Inštitút kultúrnej politiky MK SR

Knižnice v súlade s GDPR
JUDr. Radovan Tomaško, JUDr. Jakub Pavčík

09:15 - 9:45   Prestávka

9:45 - 10:30   Prednáškový blok - otvorená veda a otvorený prístup k EIZ
Otvorená veda a nové výzvy pre akademické knižnice
Jitka Dobbersteinová, Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Služby CVTI SR pre verejné a akademické knižnice na Slovensku
Ing. Jozef Dzivák, Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Univerzitný repozitár z pohľadu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach
PhDr. Eva Medviďová, Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

10:30 - 11:00   Prestávka

11:00 - 12:15   Prednáškový blok - komunitné aktivity verejných knižníc
Knižnice – ostrovy poznania a porozumenia
Ing. Pavol Tomašovič, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

„Doba Youtubová“ a hudobné pracovisko knižnice
Mgr. Zora Kalmanová, Turčianska knižnica v Martine

Knižnica - partner, ktorý pomáha vidieť
Mgr. Iveta Babjaková, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

Zač je v Pardubicích knihovna?
Ing. Radomíra Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích, Česká republika

Never každej volovine
Katarína Cigánová, Malokarpatská knižnica v Pezinku

12:15 - 12:30   Diskusia a závery

12:30 - 12:45   Závery

12:45 - 13:30   Obed


Hlavný organizátor:


Partneri:

z verejných zdrojov podporil


Sponzori:
O konferencii:

Názov KNIŽNICE 2022 – Priestor pre všetkých, nadväzuje na predošlé konania odborných konferencii s dôrazom na prioritu MK SR „Knižnice ako miesto pre rozvoj komunít – podpora vzdelávacích a spoločenských aktivít“. Zámerom je definovať a navrhnúť riešenia aktuálnych problémov slovenských knižníc a poskytnúť priestor na reflexiu aktuálneho diania vo sfére knihovníctva.