Program konferencie

(29. - 30. september 2015, Hotel Sorea Máj v Liptovskom Jáne - poloha hotela)
Autobusové spojenie: Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján (vystúpiť na zastávke Liptovský Ján, zastávka zotavovňa Ďumbier)


29. 9. 2015


10:00 - 12:15   Prezentácia účastníkov

11:30 - 12:10   Obed

12:15 - 12:30   Otvorenie konferencie  
PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc

12:30 - 14:35   
Legislatívna podpora a spoločné strategické zámery Knižničného systému Slovenskej republiky
Garant: Mgr. Andrea Doktorová

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020
PhDr. Daniela Gondová, Ústredná knižničná rada

Platná legislatíva a jej dosah na slovenské knižnice
Mgr. Monika Lopušanová, Ministerstvo kultúry SR

Autorský zákon a jeho dosah na poskytovanie knižnično-informačných služieb
Mgr. Lenka Topľanská, Ministerstvo kultúry SR

Knihovnícke profesie v Národnej sústave povolaní a knihovnícke kvalifikácie v Národnej sústave kvalifikácií
Ing. Silvia Stasselová, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Spoločný knižnično-informačný systém?  
(Pôvodne plánovaný príspevok nahradí stručná informácia.)
PhDr. Ľudmila Rohoňová, Slovenská národná knižnica

Diskusia

14:35 - 15:00   Prestávka

15:00 - 17:05
Operačný program informatizácia spoločnosti
Garant: Mgr. Valéria Závadská

Digitálna knižnica a digitálny archív
Mgr. Ján Kováčik, Slovenská národná knižnica

Čo ponúka CAIR a portál Slovakiana pracovníkom a návštevníkom knižníc na Slovensku?
Ing. Richard Hrabčák, Národné osvetové centrum v Bratislave

Aktivity Centra pre autorské práva z pohľadu knižníc
Mgr. Richard Bednárik, Národné osvetové centrum v Bratislave  

Národné projekty Univerzitnej knižnice v Bratislave
Mgr. Bibiána Žigová – Mgr. Ivan Ciglan, Univerzitná knižnica v Bratislave

Rómske kultúrne dedičstvo na webe
Mgr. Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove

Diskusia

17:05 - 17:20   Prestávka

17:20 - 19:00
Knižnice v službách vedy a výskumu
Garant: PhDr. Daniela Džuganová

Národný projekt NISPEZ IV - zámery a východiská
PhDr. Daniela Birová – Ing. Jozef Dzivák – Mgr. Michal Sliacky – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., CVTI SR v Bratislave

Elektronické informačné zdroje obstarávané inštitúciami – dôležitý doplnok národných projektov
Mgr. Andrea Doktorová, ÚK SAV

Zámer Slovenskej národnej knižnice v rámci národnej licencie dtb EBSCO
Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica

Slovenské EIZ pre vedu a výskum
Mgr. Jana Kasáková, PhD. – Ing. Michal Sliacky, CVTI SR v Bratislave

Národná infraštruktúra pre získavanie, uchovávanie a sprístupňovanie výstupov slovenskej vedy
Ing. Jozef Dzivák – Mgr. Eva Zámečniková, CVTI SR v Bratislave 

19:00 - 20:30   Večera


30. 9. 2015


7:30 - 8:30   Raňajky

8:30 - 9:45   
Katalogizácia knižničných dokumentov na Slovensku včera a dnes
Garant: PhDr. Blanka Snopková, PhD.

RDA – úvod do problematiky a harmonogram implementácie do katalogizačnej praxe na Slovensku
Mgr. Martin Krejčí, Slovenská národná knižnica

Metodika katalogizácie elektronických publikácií – nie príliš stručný úvod do problematiky
PhDr. Blanka Snopková, PhD., ŠVK v Banskej Bystrici

MDT online – aplikácia aktuálnej verzie 2011
Mgr. Radoslav Maslík, Slovenská národná knižnica

Diskusia

9:45 - 10:10   Prestávka

10:10 - 12:00
Národný bibliografický systém – realita a perspektívy
Garant: Ing. Alena Poláčiková

Slovenská národná bibliografia – články a digitalizácia článkov v Slovenskej národnej knižnici
PhDr. Ľudmila Rohoňová, Slovenská národná knižnica

Nové trendy v článkovej tvorbe
Ing. Luděk Němec, Elsyst Engineering

Pasportizácia regionálnych bibliografických databáz
Mgr. Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku

Bibliografické databázy na úrovni akademických a vedeckých knižníc v SR
Ing. A. Poláčiková, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene

Diskusia

12:00 - 13:30   Obed

13:30 - 14:45
Verejné knižnice pre komunitu
Garant: PhDr. Judita Kopáčiková

Analýza a perspektívy komunitných aktivít verejných knižníc
Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou – Mgr. Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline – Mgr. Marta Skalková, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Čitateľská gramotnosť detí a mládeže na Slovensku
PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave

Malé aj veľké, hlavne kvalitne. Kampane a aktivity na podporu čítania detí a mládeže verejných a školských knižníc v Slovenskej republike
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, Knižnica pre mládež mesta Košice – Mgr. Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Diskusia

14:45 - 15:00   Záver

Užívaťeľ: Neprihlásený

Naposledy registrovaní:

Lucia Kmecová
Michal Mesár
Zuzana Žiaková

Konferencia "Knižnice 2015"

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov konferencie s aktuálnym dianím v oblasti knihovníctva: strategickým dokumentom „Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020“ (strategická oblasť 1: Formovanie informačných potrieb, podpora informačnej gramotnosti, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj činnosti knižníc; strategická oblasť 2: Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov; strategická oblasť 3: Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód správy informácií a znalostí), aktuálnou situáciou v oblasti legislatívy - novým knižničným zákonom a autorským zákonom.

Slovenská asociácia knižníc

Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice, nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.